Twój księgowy · Twój dyrektor finansowy

sprawdzimy Twoje dokumenty · zaksięgujemy zgodnie z przepisami · z wyprzedzeniem przekażemy kwoty podatków · terminowo złożymy deklaracje · będziemy w kontakcie z urzędami

Biuro rachunkowe full-service

Sprawdzimy Twoje dokumenty, zaksięgujemy zgodnie z przepisami, z wyprzedzeniem przekażemy kwoty podatków, terminowo złożymy deklaracje, będziemy w kontakcie z urzędami.

Tylko tyle i aż tyle. Jak wiele znaczy wykonanie tych czynności rzetelnie i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zorientujesz się już przy pierwszej kontroli podatkowej.

To są standardowe usługi biura rachunkowego. Nie obejmują one szeregu usług dodatkowych, które również możesz u nas zamówić, jednak są to usługi najważniejsze dla każdego podatnika. Wykonamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami, wybierając rozwiązania korzystne podatkowo dla Ciebie. Do tego w standardzie utrzymujemy w Twoim imieniu bieżący kontakt z organami podatkowymi, tak że poza kontrolami czy postępowaniami podatkowymi w zasadzie nie musisz odwiedzać urzędu.

Posiadamy stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W razie popełnienia błędu szkoda zostanie naprawiona przez ubezpieczyciela.

Możesz zlecić nam księgowość w każdym zakresie, bez względu na formę prawną i zasady rozliczeń. Prowadzimy pełną księgowość, księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów, ewidencję VAT, inne ewidencje podatkowe. Obsługujemy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolników, spółki cywilne, jawne komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne, również fundacje i stowarzyszenia.

Biuro rachunkowe może dziś prowadzić każdy, nawet Ty, prawo nie wymaga żadnych uprawnień, egzaminów czy wykształcenia. Nasze biuro rachunkowe prowadzone jest przez licencjonowanego doradcę podatkowego, prawnika i księgowego od 1995 r.

Kadry

Przygotujemy dla Twoich pracowników listy płac, rozliczymy urlopy, poprowadzimy kartoteki wynagrodzeń. Rozliczymy również osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło.

Oprócz rozliczeń pomożemy w zawarciu samej umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Sprawdzimy, czy zawarta przez Ciebie umowa rzeczywiście spełnia prawne wymogi przewidzianej dla takiej umowy, co uchroni Cię przed negatywnym konsekwencjami w razie kontroli.

Rozliczymy podatek u źródła, nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach. Przygotujemy wnioski o refundacje wynagrodzeń.

Sprawozdawczość US, ZUS, GUS, PFRON

Złożymy w Twoim imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszelkie deklaracje, w tym wszelkie deklaracje podatnika i płatnika PIT, CIT, VAT. Poprowadzimy Twoje rozliczenia w ZUS. Wypełnimy sprawozdania wymagane przez urząd statystyczny.

Sprawozdania finansowe i z działalności

Jeżeli rodzaj prowadzonej księgowości czy forma działalności tego wymagają, przygotujemy dla Ciebie pełne sprawozdania finansowe lub też sprawozdania finansowe dla jednostek mikro, a także otrzymasz od nas wsparcie w zakresie przesyłania tych sprawozdań do właściwych instytucji. Oferujemy również przygotowanie sprawozdań z działalności (np. spółek), które w sposób istotny wykraczają poza sferę księgowości.

Audyty księgowe

Jeżeli nie jesteś pewien, czy księgowość prowadzona jest w sposób poprawny, zgodny z obowiązującym prawem oraz zgodnie z posiadanymi przez Ciebie dokumentami i informacjami, możesz zlecić audyt podatkowy. Aby zmniejszyć jego koszt wystarczy przeanalizować 1-2 wybrane reprezentatywne miesiące, z reguły bowiem te same błędy powtarzają się w każdym miesiącu. Audyt może być wskazany w razie czynności sprawdzających. Może też pomóc w decyzji, czy warto zmienić zasady prowadzenia ksiąg czy też nie.

Wnioski kredytowe

Przygotowujemy dla Ciebie wnioski kredytowe a także wymagane przez banki czy inne instytucje finansowe zestawienia, wyciągi z ksiąg, sprawozdania.

Doradztwo podatkowe

Artur M. Brzeziński jest doradcą podatkowym (wpis na listę nr 00988). Wykonuje zawód od 1995 r. na co dzień w pełnej sferze prawem dopuszczalnej. Doradza w zakresie zobowiązań podatkowych w sferze krajowej i międzynarodowej, reprezentuje podatników, płatników i inne osoby w postępowaniach podatkowych, postępowaniach przed sądami administracyjnymi, składa skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Doradza w sprawach karnych skarbowych.

Każdą opinię podatkową możesz otrzymać u nas podczas spotkania czy rozmowy telefonicznej, ustnie, albo też na piśmie (w formie papierowej czy w formie elektronicznej podpisanej certyfikatem kwalifikowanym równej formie pisemnej).

Nie boimy się odpowiedzialności za treść udzielonych porad. Od 1993 r. zdecydowana większość porad jest przez nas przygotowywana w formie pisemnej lub równoważnej).

Audyty podatkowe

Jeżeli poszukujesz oszczędności podatkowych, możesz zlecić audyt podatkowy. Z reguły wystarczy zbadanie 1-2 reprezentatywnych miesięcy. Jeżeli znajdziemy coś, dzięki czemu będziesz mógł zgodnie z prawem płacić mniejsze podatki, przygotujemy stosowne dokumenty – propozycje rozwiązań, niezbędne umowy, uchwały czy inne dokumenty.

Mamy w tym zakresie spore doświadczenie.

Reprezentacja w kontroli

Doradca podatkowy może reprezentować Cię na każdym etapie kontaktu z organem podatkowym czy sądem administracyjnym. Czasem wydaje się, że proste czynności możesz bez problemu wykonać sam, jednak doświadczenie wskazuje, iż w każdym postępowaniu organ podatkowy realizuje swoje cele, a nie dba o Twoje sprawy. Składając nieodpowiednie wyjaśnienia (zbyt skąpe lub zbyt szerokie, albo też nie na temat) możesz spowodować nie tylko wydłużenie postępowania, ale i konsekwencje, których nie jesteś w stanie przewidzieć nie posiadając doświadczenia.

Ustanowienie pełnomocnika w sprawie jest czynnikiem dyscyplinującym urzędnika, który nie będzie w takiej sytuacji skory do podejmowania nieprzemyślanych decyzji.

Odwołania od decyzji

Statystyki wskazują, ze większość decyzji może zostać uchylonych, w całości albo w części. Nie tylko ze względów merytorycznych, czasem również ze względów na wady formalne postępowania czy samej decyzji. Jednak jedynie niewielki odsetek podatników składa odwołania od decyzji. Taka sytuacja zniechęca organy podatkowe do rzetelnego rozpoznania sprawy, a decyzje często są wydawane lekkomyślnie lub przedwcześnie.

Wykorzystaj tę szansę i znajdźmy razie sposób na uchylenie decyzji, zmniejszenie zobowiązań podatkowych albo chociaż na odroczenie płatności podatku wynikającego z decyzji.

Skargi do sądów administracynych

Doświadczenie zawodowe oraz stosowne uprawnienia pozwalają nam zaproponować Ci analizę decyzji podatkowej i przygotowanie skargi do sądu administracyjnego, w połączeniu z reprezentacją przed tym sądem. Zwróć uwagę, jak wiele wyroków sądów administracyjnych uchyla decyzje podatkowe i skorzystaj ze swojej szansy.

W przypadku postępowań II instancji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym prawo wymaga podpisu doradcy podatkowego pod skarga kasacyjną. Posiadamy stosowne uprawnienia. Warto dodać, że skarga kasacyjna jest skomplikowanym dokumentem, a zaskarżenie wymaga podania sformalizowanych podstaw kasacyjnych przed rozprawą pod rygorem utraty możliwości podniesienia argumentu później. Dlatego tak ważne jest doświadczenie, jakie w tym zakresie posiadamy.

Wnioski o interpretacje indywidualne

Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną do Ministra Finansów (ORD-IN) czy ZUS nie jest proste, choć wydaje się, że to jedynie proste pytanie z krótkim uzasadnieniem. Nieścisłości w opisie stanu faktycznego mogą spowodować, że interpretacja będzie dla Ciebie nieprzydatna.

Organ podatkowy nie bada bowiem stanu faktycznego, ma obowiązek zastosować się do Twojego opisu. Jeżeli przesądzić rozstrzygnięcie w opisie stanu faktycznego, to otrzymasz korzystną interpretację nawet wtedy, gdy w rzeczywistości w Twojej sytuacji będzie to niedopuszczalne. Taka interpretacja na nic Ci się nie przyda, przed niczym Cię nie ochroni.

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu wniosków do Ministra Finansów oraz ZUS. W razie interpretacji niekorzystnych składamy środki odwoławcze, również skargi do sądów administracyjnych. Analiza sytuacji pozwala czasem na odstąpienie od odwołania i zastąpienie go wnioskiem w innym stanie faktycznym. W razie potrzeby zwróć się do nas.

Doradztwo prawne

Artur M. Brzeziński jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w interpretacji przepisów prawnych. Taka specjalizacja daje skuteczne narzędzia w codziennej pracy doradcy prawnego Twojej firmy.

Nie posiadamy wpisu na listę adwokatów czy radców prawnych, jesteśmy jednak uprawnieni do reprezentacji przed sądami powszechnymi w sprawach, których zarządzanie nam powierzysz (np. sprawy z kontrahentami, zarządzanie finansami itp.)

Nasze doświadczenie korporacyjne w pracy w holdingu giełdowym i międzynarodowej korporacji może być Twoim atutem.

Umowy

Na pewno podpisujesz wiele umów. Pamiętaj, że każdy podpis to zobowiązanie. Warto uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami niekorzystnych dla Ciebie postanowień, nie tylko niekorzystnych podatkowo, ale i gospodarczo, cywilnoprawnie. Posiadamy doświadczenie w analizie umów oraz sporządzaniu umów.

Analizujemy również umowy w językach obcych.

Rejestracja i likwidacja spółek

Umowę spółki bez problemu można ściągnąć z Internetu lub podpisać u notariusza. Zwracamy jednak uwagę na to, że umowa spółki jest podstawowym dokumentem regulującym powstanie, funkcjonowanie i likwidację Twojej firmy, a także ewentualne relacje między wspólnikami. Nie warto tak ważnej czynności prawnej pozostawiać wzorowi z Internetu czy standardowej umowie u notariusza, skoro prawo przewiduje tak wiele wariantów i możliwości.

Dobra umowa spółki to dobra współpraca ze wspólnikami i bezproblemowa działalność.

Oferujemy również pomoc w rejestracji spółek w KRS oraz współpracę bezpośrednio z notariuszem w tworzeniu umowy spółki.

Równie ważne jest również tworzenie statutów fundacji czy stowarzyszeń i to również jest objęte naszą ofertą.

Organizacja spółek i uchwały

Każda spółka, fundacja czy stowarzyszenie musi podejmować uchwały. Pomagamy ustalić, czy uchwała jest potrzebna, jaka jej treść jest najkorzystniejsza, pomagamy w przeprowadzeniu i protokołowaniu posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zebrań członków, wspólników itd.

Zawarcie niektórych umów czy podjęcie niektórych czynności wymaga stosownych uchwał odpowiednich organów. Zgłoś się do nas.

Windykacja

W bieżących sprawach płatniczych oferujemy pomoc w dochodzeniu należności, począwszy od wezwań do zapłaty, poprzez postępowania sądowe po wsparcie w egzekucji komorniczej.

Dane osobowe - RODO

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych, szczególnie w przedsiębiorstwach ecommerce.

Oferujemy pomoc w analizie sytuacji w danej firmie oraz stworzenie dokumentacji zgodnej z obowiązującym prawem.

W swojej pracy nie korzystamy z gotowych wzorców, które wymagają dopiero analizy i ogromnych zmian w firmie. Staramy się zamiast tego dopasować naszą dokumentację do sytuacji w Twojej firmie tak, aby trzeba było wprowadzić jak najmniej zmian by prowadzić działalność zgodnie z obowiązującym prawem. W ten sposób koszt usługi doradczej zwraca się wielokrotnie w codziennej pracy firmy. Zgodnie z prawem.

Usługi informatyczne

Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw opartych o narzędzia informatyczne, a także w tworzeniu stron internetowych dla największych wydawców na polskim rynku.

W naszej ofercie znajdziesz proste wizytówki i rozbudowane strony firmowe, oparte na różnych językach programowania. Oferujemy przy tym hosting (miejsce na stronę www), bieżące zarządzanie tą stroną, a także firmową pocztę email.

Doradztwo informatyczne

Jeżeli zdecydujesz się na obsługę ze strony specjalistycznej firmy informatycznej pamiętaj, aby rozdzielić proces ustalenia jakie usługi czy narzędzia są Ci potrzebne, od samego wykonania tych usług czy narzędzi.

Jeżeli zlecisz całość usług jednej firmie, to ta jedna firma ustali co Ci jest potrzebne i sama to zrobi. Jeżeli po czasie okaże się to niewystarczające, nie będziesz mógł złożyć reklamacji i stracisz pieniądze, co najmniej na wprowadzenie zmian.

Kilka godzin konsultacji w zakresie Twoich potrzeb spowoduje, iż będziesz w stanie konkretnie sporządzić zapytanie ofertowe, a otrzymane oferty będą dostosowane do Twoich potrzeb, zaś produkt finalny będzie zgodny z Twoimi oczekiwaniami.